Statut SOSW


 

Statut Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych

w Woddzisławiu Śląskim

 

TEKST UJEDNOLICONY Stan prawny na dzień 29.08.2019 r.

 

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

 

2 STATUT OPRACOWANO W OPRACIU O:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

  4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),

  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) .

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. poz 649)

  7. Inne akty prawne wydane do ustaw. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 3 w Cieszynie Rozdział I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne.

 

 

1. Placówka w pełnym brzmieniu nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Alojzego Pawelca .

 

2. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śląski ,

tel. 032- 4552300

 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

 

4. Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim jest Powiat Wodzisławski.

 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 

6. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Ośrodku , należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim i wszystkie szkoły wchodzące w jego skład.

 

7. Ośrodek jest placówką publiczną i wchodzące w jego skład szkoły są szkołami publicznymi.

 

8. Ośrodek i wchodzące w jego skład szkoły zapewniają bezpłatne kształcenie w zakresie realizacji zadań wynikających z ramowych planów nauczania.

 

 

 

§ 2

 

 

1. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna

2) Branżowa Szkoła Specjalna I

3) Szkoła Przysposabiająca do Pracy;

4) Internat.

 

2. W Ośrodku prowadzony jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

3. Ośrodek używa pieczęci okrągłych i podłużnych o pełnych nazwach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

3

 

4.W nazwie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalny”.

 

5.Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nie zawierają nazwy Ośrodka.

 

 

§ 3

 

1. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym , autyzmem , niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, zakwalifikowanych do szkół funkcjonujących w ramach Ośrodka.

 

 

2. Kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach wchodzących w skład Ośrodka może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 

1) 20 rok życia - w przypadku Szkoły Podstawowej;

2) 24 rok życia - w przypadku Szkoły Przysposabiającej do Pracy , Branżowej Szkoły I stopnia

 

3. Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, z zastrzeżeniem pkt. 4.

 

 

Rozdział II

 

§ 1

Cele, zadania i sposoby ich realizacji

 

 

 

1. Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

§ 2

 

 

1. Ośrodek w szczególności realizuje następujące cele:

 

1) przyswojenie określonego zasobu umiejętności i wiadomości, faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów/wychowanków;

 

2) zdobycie przez uczniów/wychowanków umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 

3) kształtowanie u uczniów/wychowanków postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

 

4) przygotowanie do życia w społeczeństwie.

 

 

 

§ 3

 

Zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowaawczego w Wodzisławiu Śląskim

 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów /wychowanków oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach;

 

2) zorganizowanie systemu edukacyjno – rewalidacyjno - opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

 

 

 

5

 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

 

9) wyposażanie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

 

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 

12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 

13) przygotowanie uczniów/wychowanków do dokonania wyboru kierunku kształcenia wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;

 

14) zapewnienie opieki przedmedycznej;

 

15) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

 

16) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

 

17) rozwijanie u uczniów/wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 

18) zapewnienie opieki uczniom/wychowankom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy i internatu,

 

19) organizacja stołówki lub innej formy dożywiania uczniów/wychowanków;

 

20) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in.: policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

 

21) kształtowanie i rozwijanie u uczniów/wychowanków postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich , jak uczciwość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, gotowość do uczestnictwa w kulturze;

 

22) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 

23) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów/wychowanków umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

 

 

6

 

24) ochrona uczniów/wychowanków przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

 

25) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

 

26) organizowanie uczniom/wychowankom nauczania indywidualnego w wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami;

 

27) organizowanie zajęć twórczych, artystycznych, praktycznych, sportowych, komputerowych, turystyczno-rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych i innych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów/wychowanków;

 

28) udział wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym Ośrodka i środowiska.

 

29) organizowanie wypoczynku wychowanków, rekreacji i rozrywki;

 

30) realizację zajęć przygotowujących uczniów/wychowanków do samodzielnego życia;

 

31) zespoloną działalność rewalidacyjną, profilaktyczną i terapeutyczną;

 

32) stałą współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi;

 

33) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym;

 

34) stałe wzbogacanie bazy materialnej w sprzęt i nowoczesne środki dydaktyczne i rehabilitacyjne;

 

 

Rozdział III

 

§ 1

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Ośrodek zapewnia uczniom/wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oświatowego.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z :

1) niepełnosprawności;

2) zaburzeń zachowania lub emocji;

 

7

 

3) ze szczególnych uzdolnień;

4) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

5) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

6) z choroby przewlekłej;

7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) z niepowodzeń edukacyjnych;

9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 

§ 2

 

1.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom/wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w Ośrodku zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopedzi i doradcy zawodowi.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom, uczniom/ wychowankom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 

1) rodzicami/opiekunami wychowanków;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi placówkami i szkołami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia/wychowanka;

2) rodziców/opiekunów prawnych;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z wychowankiem;

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6) pielęgniarki szkolnej;

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom/wychowankom na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach i placówkach, w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

 

 

 

8

 

 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

5) porad i konsultacji;

6) warsztatów.

 

6. Pomoc psychologiczna jest udzielana rodzicom uczniów/wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 

 

 

§ 3

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi/wychowankowi jest zadaniem zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, któremu przewodniczy wychowawca klasy.

 

2. Zespół ds. udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala jej formy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 

 

 

Rozdział IV

 

 

§ 1

 

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

 

 

 1. W Ośrodku organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, którego celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Podstawą organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dla danego dziecka jest wniosek rodziców, kierowany do dyrektora placówki, a następnie przekazany do Starostwa Powiatowego celem zaopiniowania wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania, które wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

 

 

 

 

9

 

 

§ 2.

 

1. Dyrektor Ośrodka powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

2. Dyrektor może powołać koordynatora ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

3. W skład zespołu wchodzą:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, szczególności: oligofrenopedagog;

2) surdopedagog;

3) tyflopedagog;

4) psycholog;

5) logopeda;

6) neurologopedia;

7) fizjoterapeuta;

8) rehabilitant ruchowy;

9) instruktor gimnastyki korekcyjnej;

10) terapeuta SI;

11) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

 

 

 

§ 3

 

1. Opieką specjalistyczną objęte są dzieci od pierwszego roku życia:

1) upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;

2) z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi;

3) zaburzeniami rozwoju mowy;

4) z niedosłuchem;

5) z niedowidzeniem;

6) z mózgowym porażeniem dziecięcym;

7) Zespołem Downa;

8) niepełnosprawnością ruchową tj.:

a) afazja motoryczna,

b) ataksja i atetoza,

c) kręcz szyjny,

d) dystrofia mięśniowa,

e) przepuklina oponowa- rdzeniowa,

f) hipotonia mięśniowa,

g) wzmożone napięcie mięśniowe,

h) choroba Perthesa,

i) dysplazja stawu biodrowego,

j) wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza, i inne);

9) innymi problemami rozwojowymi.

 

 

 

10

 

§ 4

 

1. Do podstawowych celów oddziaływań terapeutycznych należą:

 

1) pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka;

 

2) zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności ruchowej;

 

3) przywracanie lub kompensacja straconych w następstwie choroby lub kalectwa funkcji psychomotorycznych i ubytków somatycznych;

 

4) przygotowanie dziecka do nauki w szkole;

 

5) pomoc rodzinie w akceptacji niepełnosprawności oraz w wypełnianiu zadań opiekuńczo- edukacyjnych w domu;

 

6) pomoc w osiąganiu samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku dziecka oraz możliwości jego rodziny;

 

7) pomoc w rozwijaniu odpowiedzialności rodziny za prawidłowy rozwój dziecka oraz wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości.

 

2. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przeprowadzonej diagnozy - kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

 

2) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

 

3) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

§ 5

 

 

1. Wczesne wspomaganie odbywa się:

 

1) w stosunku do dziecka poprzez:

 

a) stymulacje sensoryczną ( treningi percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej);

b) integrację sensoryczno- ruchową ( ćwiczenie naśladownictwa ruchów rąk i całego ciała); c) poznanie i świadomość własnego ciała,

d) rozwój i usprawnianie motoryki małej ,

e) rozwój i usprawnianie motoryki dużej,

f) rozwój komunikowania- alternatywne formy komunikacji, rozumienie mowy, ćwiczenia artykulacyjne, rozwój słownika biernego i czynnego,

g) rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

h) rozwój zachowań społecznie pożądanych i akceptowanych,

i) rozwijanie funkcji poznawczych,

j) rehabilitacje indywidualną,

k) i inne w zależności od wynikających potrzeb.

 

2) w stosunku do rodziny dziecka poprzez:

 

a) spotkania i konsultacje z rodzicami,

b) zajęcia otwarte dla rodziny i rodzeństwa,

c) zajęcia instruktażowe,

d) wsparcie psychologiczne,

e) warsztaty i „ grupy wsparcia”,

f) udział rodziców w organizowanych konferencjach środowiskowych,

g) zajęcia integracyjne włączające w działania Zespołu tj. wigilijna szkolna, piknik rodzinny i inne.

 

2. W celu stymulacji rozwoju dziecka zajęcia prowadzone są na terenie placówki w:

1) sali rewalidacji indywidualnej;

2) sali gimnastyczno- korekcyjnej;

3) sali rehabilitacji ruchowej;

4) sali do terapii SI;

5) pracowni logopedycznej;

6) gabinecie psychologa;

7) Sali Doświadczania Świata;

8) innych salach specjalistycznych w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki pracy z dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

12

 

 

§ 6

 

 

 

1.Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu wczesnego wspomagania.

 

2. Dokumentacja obejmuje:

 

1) dokumentację dotyczącą dziecka:

 

a) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną,

b) zaświadczenia lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym i jego skutkach,

c) Dziennik zajęć specjalistycznych,

d) diagnozę dziecka,

e) Indywidualny program pracy z dzieckiem.

 

2) dokumentację pracy z rodziną dziecka :

 

a) kontrakt dotyczący współpracy z rodzicami dziecka objętego wczesnym wspomaganiem, b) deklaracja chęci udziału rodziców w „ grupach wsparcia” i innych proponowanych dodatkowych formach zajęć,

c) diagnoza środowiska rodzinnego,

d) terapeutyczny program wspomagania rodziny, e) zasady i organizacja współpracy z rodzicami.

 

3) dokumentację zawierającą zasady i przebieg współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka objętego wczesnym wspomaganiem

 

3. Spotkania Zespołu Wczesnego Wspomagania odbywają się co 2 miesiące, a ich zadania i harmonogram określa „Plan pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania” opracowywany na dany rok szkolny, modyfikowany wg potrzeb.

 

4. Przebieg spotkań Zespołu Wczesnego Wspomagania jest protokołowany i umieszczany na stronie internetowej Zespołu przez wyznaczonego nauczyciela.

5. W ramach spotkań Zespołu Wczesnego Wspomagania organizowane jest Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli wg przyjętego harmonogramu.

 

§ 7

 

1.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, zgodnie z decyzją w tej sprawie organu prowadzącego.

 

2.W przypadakch uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin może być większy niż wymieniony w pkt.16. 3.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania z dziećmi do 3 r. ż. są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

13

 

4.W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodzin.

 

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi , które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

 

6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor Zespołu Placówek w uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.

 

7. Zespół współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka tj. uczelnie, przedszkola, ośrodki czy poradnie w celu objęcia kompleksowa opieką dziecka i jego rodziny (służba zdrowia, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe itp.) w zależności od potrzeb.

 

8. Dokumentację związaną z przebiegiem wczesnego wspomagania dziecka prowadzi i przechowuje sekretariat Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

 

Rozdział VI

 

§ 1

 

Organy Ośrodka

 

1.Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców;

 4. Samorząd Uczniowski

 

2. Organy te funkcjonują w ramach Zespołu placówek szkolno- Wychowawczo-

Rewalidacyjnych

 

3. Przepisy dotyczącę celi, zadań, obowiązków zawarte są w Statucie ZPSWR.

 

 

 

§ 2

 

Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu podejmowanych i planowanych działaniach przez:

 

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora zespołu /szkoły/;

 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku zespołu /szkoły/;

14

 

3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą zespołu /szkoły/, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem /szkoły/ zespołu,

 

4) apele szkolne,

 

5) gazetę szkolną.

 

2. Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu.

 

3. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

 

5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

 

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

 

7. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

8. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który:

 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

 

2)umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,

 

3)zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,

 

4)organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu lub wewnątrz niego, dyrektor zespołu jest zobowiązany do:

 

1) zbadania przyczyny konfliktu,

 

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

 

10. Spory pomiędzy dyrektorem zespołu a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 

§ 3

 

Organizacja Ośrodka

 

 

 1. Ośrodek jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne zapewniający wychowankom:

 

1) warunki do nauki, rewalidacji, opieki i wychowania;

 

2) całodobową opiekę i pobyt w internacie w dni nauki szkolnej.

 

 1. Ośrodek jest placówką feryjną.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może prowadzić działalność w okresie zimowej i letniej przerwy w nauce; w formie zajęć lub zorganizowanego wypoczynku.

 

4. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

 

5. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po pierwszym września.

 

6. Szczegółową organizację zajęć szkolnych w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkół i placówek wchodzących w skład Ośrodka opracowane przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

 

7. Arkusz organizacyjny placówki ,po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty, zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja danego roku.

 

 

 

16

 

8. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę oddziałów w poszczególnych typach szkół i grupach wychowawczych, liczbę pracowników placówki, ich staż i stopień awansu zawodowego, pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy plan organizacji zajęć.

 

10. Zmiana przydziału obowiązków pracowników pedagogicznych, wymaga aneksu do arkusza organizacyjnego oraz zwołania zebrania Rady Pedagogicznej dla oficjalnego dokonania nowego przydziału czynności.

 

11. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

12. Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne trwają 45 minut.

 

13. Organizację przerw określa regulamin.

 

14. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest klasa/zespół/grupa.

 

15. Tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych, edukacyjno - terapeutycznych oraz liczebność dla poszczególnych klas i grup, dla odpowiednich etapów kształcenia określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publiczych szkół i publicznych przedszkoli.

 

16. W szkolnym planie nauczania uwzględnia zajęcia rewalidacyjne m.in.: dydaktycznowyrównawcze, logopedyczne, arteterapii, , dogoterapii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gimnastyki rehabilitacyjnej, muzykoterapii, technik multimedialnych, terapiisensorycznej, terapii metodą EEG Biofeedback, terapii metodą Tomatis , terapii reki, integracji sensorycznej , treningu umiejętności społecznych inne wynikające z potrzeb wychowanków.

 

17. Zajęcia rewalidacyjne realizują cele i zadania:

 

1) wspomagania ogólnego rozwoju ucznia/wychowanka, we wszystkich sferach funkcjonowania;

 

2) usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych i rozwijania sprawności ruchowych;

 

3) usprawniania ruchowego i psychoruchowego w zakresie motoryki małej i dużej, orientacji przestrzennej i schematu własnego ciała;

 

4) rozwijania zainteresowań, w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych i sportowych, rekreacyjnych oraz innych;

 

 

17

 

5) rozwijania sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych;

 

6) wielozmysłowego poznawania otoczenia;

 

7) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

 

8) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia/wychowanka;

 

9) wdrażanie do aktywności ruchowej i kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji;

 

10) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

 

11) wspomagania samodzielności społecznej i usprawniania jego funkcjonowania,

 

12) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;

 

13) naukę celowego działania dostosowanego do wieku możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 

18. W Ośrodku realizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami kształcenie w formie nauczania indywidualnego.

 

19. W Ośrodku działają zespoły zadaniowe : wychowawcze, przedmiotowe ,problemowe.

 

20. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora ośrodka Zespół

 

21. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

22. W Ośrodka realizowany jest Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do 30 września każdego roku.

 

1) wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

 

2) program wychowawczo- profilaktyczny realizuje się na zajęciach edukacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych, rewalidacyjno - wychowawczych i innych;

 

23. Ośrodek może organizować i uczestniczyć w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, przeglądach oraz innych formach współzawodnictwa i prezentowania osiągnięć uczniów/wychowanków o zasięgu wewnętrznym, miejskim, regionalnym, krajowym, międzynarodowym.

 

 

 

18

 

 

24. Przygotowanie, organizację i przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych dla uczniów we wszystkich typach szkół reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przepisy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 2

 

Doradztwo zawodowe

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

 

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

 

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. .

 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalsze-go kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 

1) sieci szkół ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom);

 

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

 

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

 

4) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/;

 

 

 

19

 

 

5) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia,kursy zawodowe/,

 

6) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

 

7) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

 

8) współpracy z instytucjami wspierającymi:

 

a) kuratorium oświaty,

b) urzędem pracy,

c) powaitowym centrum pomocy rodzinie,

d) poradnia psychologiczno-pedagogiczną,

e) komendą OHP oraz innymi.

 

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy Zespółu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, a w porozumieniu z nim: wychowawcą klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej i klasie pierwszej branżowej szkoły zawodowej I stopnia;

 

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

 

3) spotkań z rodzicami;

 

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,

 

5) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

§ 3

 

 

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

 

 

1. W Ośrodku można prowadzić działalność innowacyjną.

 

1) innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy placówki;

 

2) innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;

 

3) rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez Dyrektora odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych dla realizacji planowanych działań innowacyjnych.

 

2. Innowacje, wymagające przyznania dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Ośrodku podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:

 

1) zgody nauczycieli/wychowawców, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

 

2) opinii Rady Pedagogicznej;

 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w Zespole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 

4. Ośrodek może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia , przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych , organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęc edukacyjnych lub zakres treści nauczania określonych w ustawie.

 

 

§ 4

 

 

Bezpieczeństwo uczniów/wychowanków

 

1. Ośrodek zapewnia uczniom i wychowankom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie zajęć.

 

1) za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków w czasie zajęć odpowiada nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia;

 

 

21

 

 

2) w przypadku zaistnienia wypadku ucznia/wychowanka nauczyciel lub wychowawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami, w szczególności powinien natychmiast udzielić pomocy, wezwać pomoc medyczną, poinformować rodziców i przełożonych.

 

2. Ośrodek zapewnia wychowankom bezpieczeństwo podczas przerw śródlekcyjnych.

 

1) za bezpieczeństwo wychowawnków/ uczniów podczas przerw odpowiada wyznaczony nauczyciel

 

2) w przypadku kiedy wyznaczony nauczyciel jest nieobecny dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela

 

3) pierwsza przerwa przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych rozpoczyna się o 7.15

 

 

 

 

§ 5

 

 

Baza i wyposażenie

 

 

 1. Ośrodek dla realizacji celów i zadań statutowych posiada:

 

1) pomieszczenia edukacyjne z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i klasopracownie, pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, siłownia);

 

2) gabinety do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych;

 

3) Bibliotekę, czytelnię;

 

4) świetlicę;

 

5) gabinety pedagoga, psychologa;

 

6) gabinety terapii EEG - Biofeedback, A. Tomatis, SI

 

7) pracownie zajęć praktycznych (gastronomiczna, plastyczna - ceramiczna, introligatorska, dekoratorstwa - witrażu i inne);

 

8) mieszkanie treningowe;

 

9) kawiarnia treningowa

 

10) plac zabaw, ogródek;

 

11) szatnia;

22

 

12) pomieszczenie do sprawowania opieki medycznej;

 

13) pomieszczenia do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych ;

 

14) pomieszczenia biurowe, administracyjno-gospodarcze;

 

15) kotłownię i magazyny;

 

16) stołówka, kuchnia, zaplecze gospodarcze;

 

17) pomieszczenia sanitarne.

 

 1. Pracownie, gabinety i wyznaczone pomieszczenia posiadają własne regulaminy, wywieszone w widocznym miejscu.

 

 1. Zasady bezpiecznego korzystania z maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu sportowego w pracowniach regulują instrukcje obsługi bhp i przeciw pożarowych.

 

 1. Znajdujące się w placówce komputery z dostępem do Internetu, wykorzystywane przez uczniów/wychowanków, wyposażone są w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów/wychowanków.

 

 1. Pomieszczenia, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie zajęć praktycznych, technologicznych, sale gimnastyczne oraz kuchnie, wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

 

 1. Ośrodek posiada własny środek transportu przystosowany do przewozu uczniów /wychowanków niepełnosprawnych.

 

 1. Ośrodek posiada stołówkę, która jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych w kuchni dla uczniów/wychowanków ,nauczycieli i pracowników. Formy odpłatności i wydawania posiłków określają regulaminy.

 

 

 

 

§ 6

 

Biblioteka

 

1. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka , która wspiera realizację potrzeb i zainteresowań uczniów i wychowanków Ośrodku, zadań dydaktycznowychowawczych szkoły oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

2. Nauczyciel bibliotekarz jest biblioteki.

 

 

 

23

 

 

3. Biblioteka – jest dostępna w godzinach umożliwiających korzystanie z nich w czasie zajęć edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w Ośrodku.

 

4. Biblioteka wraz z czytelnią służy realizacji potrzeb, zainteresowań

uczniów/wychowanków, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli poprzez:

 

1) propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa oraz kształtowanie kultury czytelnictwa;

 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

 

4) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

 

6) prowadzenie lekcji bibliotecznych, terapeutycznych z zakresu bajkoterapii, biblioterapii;

 

7) gromadzi i udostępnia materiały z zakresu prawa oświatowego, wewnętrzne regulaminy i dokumenty.

 

5. Organizację i szczegółowe warunki korzystania z biblioteki oraz obowiązki bibliotekarza określa regulamin.

 

6. Godziny pracy biblioteki określa Dyrektor, który sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką.

 

7. Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników i dodatkowych materiałów edukacyjnych określa Regulamin wypożyczania uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

§ 7

 

Świetlica

 

1. W Ośrodku funkcjonuje świetlica, która pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą i zapewnia zorganizowana opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości:

 

1) zapewnia opiekę w godzinach lekcyjnych przed lekcjami lub po lekcjach;

 

2) czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanka;

 

3) kształtuje zasady właściwego zachowania się w grupie

 

4) organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

 

5) organizuje odrabianie zadań szkolnych, spożywanie posiłków;

 

6) kształtuje umiejętności samoobsługowe;

 

7) zapewnia możliwość bezpiecznego i twórczego spędzania czasu i odpoczynku;

 

8) współpracuje z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami;

 

9) zaspokaja wielorakie potrzeby dziecka i stwarza możliwie optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju wychowanka;

 

10) wspomaga organizację dożywiania.

 

2. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczych uczniów/wychowanków i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora.

 

3. Liczba uczniów/wychowanków na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów określonej w rozporządzeniu.

 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy oraz obowiązki nauczyciela określa regulamin.

 

5. Zajęcia świetlicowe mogą być organizowane poza pomieszczeniem świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

§ 8

 

Internat

 

1. W ośrodku działał internat, do którego przyjmowane były dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.

 

2. Internat był integralną częścią Ośrodka.

 

3. Działalność internatu została zawieszona do odwołania.

 

 

Rozdzial VIII

 

§ 1

 

Pracownicy

Stanowiska kierownicze

 

 1. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym kieruje dyrektor.

 

 1. Stanowiska kierownicze mogą być utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami:

 

1) wicedyrektorów;

 

2) kierownika administracyjno-gospodarczego.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego na wniosek dyrektora można tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

 

 

§ 2

 

Wicedyrektorzy

 

 

1. Wicedyrektorzy zastępują dyrektora oraz sprawują bezpośredni nadzór: kieruja, organizują i odpowiadają za wyniki i poziom pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i wychowawczej.

 

2. Zadania wicedyrektora:

 

1) wspiera dyrektora w realizacji zadań statutowych Ośrodka;

 

2) w czasie nieobecności dyrektora pełni jego obowiązki;

 

 

26

 

 

3) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

 

4) wspólnie z dyrektorem przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej;

 

5) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

 

6) koordynuje proces dopuszczania do użytku szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników;

 

7) monitoruje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

 

8) we współpracy z dyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny;

 

9) wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły;

 

10) we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze planuje, przeprowadza badanie wybranych zakresów działalności szkoły;

 

11) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny;

 

12) opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez Kuratora Oświaty niedostatecznych efektów;

 

13) przygotowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 

14) nadzoruje i kontroluje systematyczne, prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

 

15) rozlicza godziny pracy pracowników pedagogicznych;

 

16) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora oraz wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

§ 3

 

Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy obsługi i administracji

 

 1. W Ośrodku pracują nauczyciele, wychowawcy , oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

1) rzetelnie realizować obowiązki i zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Ośrodka: dydaktyczną, rewalidacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom/ wychowankom w czasie zajęć;

 

2) wspierać każdego ucznia/wychowanka w jego rozwoju, rozwijać zainteresowania i uzdolnienia, dbać o rozwój fizyczny i psychiczny;

 

 

3) systematycznie doskonalić swoja wiedzę;

 

4) współpracy z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami i rodzicami;

 

5) stosować się do zarządzeń władz oświatowych i dyrektora;

 

6) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 

7) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni, nauczyciele i wychowawcy są odpowiedzialni za jakość i efekty pracy z uczniem/wychowankiem z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów/wychowanków.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni, nauczyciele i wychowawcy, w swoich działaniach dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów/wychowanków, troską o ich zdrowie, rozwój fizyczny i intelektualny a także poszanowania godności osobistej ucznia/wychowanka.

5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel/wychowawca obowiązany jest realizować:

 

1) zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne, specjalistyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Zespołu, w tym zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów/wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

28

 

6. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do:

 

1) przestrzegania Statutu;

 

2) przestrzegania i realizowania uchwał Rady Pedagogicznej;

 

3) zachowania tajemnicy obrad;

 

4) dawania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych obowiązków;

 

5) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. i uczestnictwo w szkoleniu bhp i p.poż. ;

 

6) ustalenie i realizowanie zestawu programów nauczania i wychowania dla danego oddziału i dla każdego ucznia/wychowanka na miarę jego możliwości oraz modyfikowanie ich w miarę potrzeb, osiągając w stopniu optymalnym cele ustalone w planie pracy Zespołu;

 

7) opracowywanie rocznych planów pracy;

 

8) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, pozalekcyjnych oraz ich realizacja zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć;

 

9) ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka w sprawach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

10) współpracy z innymi pracownikami dla wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów/wychowanków;

 

11) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

 

12) zdyscyplinowania w pracy, udziału w konferencjach;

 

13) wspierania rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów/ wychowanków, ich zdolności oraz zainteresowań;

 

14) inspirowania uczniów/wychowanków do udziału w konkursach, zawodach i reprezentowania Zespołu;

 

15) sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów/wychowanków, ich systematycznego, bezstronnego i obiektywnego oceniania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;

 

16) bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi oraz dokumentami wewnętrznymi regulującymi pracę Zespołu;

 

17) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

 

 

29

 

18) prowadzenia ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych:

 

a) dziennik lekcyjny;

 

b) dziennik zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych;

 

c) dziennik zajęć opiekuńczych i pozalekcyjnych;

 

d)Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne i inne;

 

19) tworzenia zespołów edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z aktualnymi potrzebami;

 

20) realizowanie innych zadań powierzonych przez dyrektora.

 

7. Nauczyciel/wychowawca w postępowaniu z uczniami/wychowankami powinien stosować następujące zasady pracy opiekuńczej i wychowawczo-rewalidacyjnej :

 

1) zasadę akceptacji i życzliwości,;

 

2) zasadę indywidualizacji;

 

3) zasadę dostosowania zadań do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych;

 

4) zasadę wszechstronnej aktywizacji;

 

5) zasadę kształtowania pozytywnych stosunków społecznych;

 

6) zasadę stopniowania trudności zadań;

 

7) zasadę wzmocnień pozytywnych.

 

8. Nauczyciel/wychowawca ma prawo:

 

1) decydowania w sprawie wyboru i modyfikacji programów nauczania, metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu;

 

2) decydowania o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów swoich uczniów/wychowanków;

 

3) współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów/wychowanków;

 

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów/wychowanków;

 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

30

 

9. Zadania nauczycieli/wychowawców w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom/ wychowankom:

 

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów /wychowanków, nad którymi sprawuje opiekę podczas ich pobytu w Ośrodku i zajęć organizowanych poza nim;

 

2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż.;

 

3) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcę;

 

4) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

 

5) W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany m.in. do:

 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm

 

c) szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego określa regulamin pełnienia dyżurów.

 

6) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

 

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

 

b) szczegółowe warunki organizowania wyjść i wycieczek określa regulamin

 

10. Do obowiązków nauczyciela wychowawcy klasy/grupy należy:

 

1) tworzenie właściwych warunków do rozwoju uczniów/wychowanków, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie

 

2) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych i opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego;

 

3) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między uczniami/ wychowankami a społecznością szkoły;

 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych;

 

 

 

31

 

5) ścisła współpraca z rodzicami/ opiekunami wychowanków;

 

6) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz wychowawcą grupy w internacie w celu uzyskania wszelkiej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;

 

7) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów/wychowanków;

 

8) ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia/wychowanka, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar;

 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia/wychowanka (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne i inne);

 

10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów/wychowanków.

 

11. Specjaliści, terapeuci rewalidacji i rehabilitanci zatrudnieni w Zespole obowiązani są do optymalnego usprawniania funkcji psychoruchowych, łagodzenia napięć emocjonalnych oraz wyrównywania deficytów rozwojowych, a w szczególności do:

 

1) dokładnego poznania dziecka, jego rozwoju psychicznego, społecznego, emocjonalnego, fizycznego oraz zaburzeń i trudności rozwojowych;

 

2) opracowania programu i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;

 

3) realizacji zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, specjalistycznych;

 

4) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy, wychowawcą internatu, pedagogiem, psychologiem, rodzicami, i innymi specjalistami, terapeutami.

 

12. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należą:

 

1) bezpośrednia współpraca z nauczycielem i wykonywanie ustaleń;

 

2) pomoc w pracach w zakresie samoobsługi i podczas czynności higienicznych;

 

3) pomoc nauczycielowi, wychowawcy w sprawowaniu opieki w czasie zajęć na terenie Zespołu oraz podczas spacerów i wycieczek;

 

4) dbałość o sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne;

 

5) dbałość o estetykę pomieszczeń;

 

6) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów/wychowanków.

 

 

 

32

 

 

§ 4

 

Pedagog , psycholog

 

1. Zadania pedagoga i psychologa:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

 

2) dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej i opracowanie wniosków dotyczących uczniów/wychowanków wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej;

 

3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

 

4) prowadzenie zajęć, terapii indywidualnej i grupowej;

 

5) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

 

6) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 

7) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom;

 

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

 

10) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 

11) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

 

12) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, wychowanków, nauczycieli i rodziców;

 

13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

33

 

§ 5

 

 

Logopeda

1. Zadania logopedy:

 

1) przeprowadzenie badań z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych;

 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej;

 

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia/wychowanka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u uczniów/wychowanków wymagających pomocy logopedycznej;

 

6) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

 

7) stała współpraca z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami klas i nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

 

8) prowadzenie doradztwa logopedycznego;

 

9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 

10) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej celu likwidowania i zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych oraz w zakresie pisania i czytania;

 

11) kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności neurologiczne;

 

12) rozwijanie alternatywnych metod komunikacji, koordynowanie działań dotyczących stosowania alternatywnych metod komunikacji i komunikacji wspomagającej (Makaton, piktogramy, pcs);

 

13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

14) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym.

 

 

 

 

 

 

 

34

 

§ 6

 

Bibliotekarz

 

1. Zadania bibliotekarza:

 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną;

 

5) ) udział w ogólnopolskim projekcie ”Narodowy Program Czytelnictwa”, spotkania z autorami, ciekawymi ludźmi;

 

6) współpraca z nauczycielami, z samorządem uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

 

7) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniuzasobów multimedialnych i zasobów biblioteki;

 

8) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece.

 

9) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych

 

 

§ 7

 

Postanowienia ogólne

 

1. Normy zatrudnienia określa arkusz organizacyjny, zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

2. Kwalifikacje nauczycieli i zasady ich wynagradzania oraz zasady wynagradzania innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

3. Praca nauczyciela/wychowawcy podlega ocenie zgodnie z regulaminem oceny pracy i obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

4. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

 

5. Indywidualny zakres obowiązków poszczególnym pracownikom przydziela dyrektor.

 

6. Wszyscy pracownicy współdziałają w realizacji zadań statutowych.

 

35

 

7. Wszyscy pracownicy Zespołu podlegają Kontroli Zarządczej.

 

8. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

 

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

 

2) skuteczności i efektywności działania;

 

3) wiarygodności sprawozdań;

 

4) ochrony zasobów;

 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

 

7) zarządzania ryzykiem.

 

9. Kontrola Zarządcza jest regulowana zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

 

Rozdział XIX

 

§ 1

 

Uczniowie i wychowankowie

 

 1. Uczniami/wychowankami Ośrodka są dzieci i młodzież niepełnosprawna:

 

1) w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,;

 

2) z autyzmem

 

3) ruchowo w tym z afazją,

 

4) z niepełno sprawnościami sprzężonymi;

 

 1. Wszyscy uczniowie/wychowankowie są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. Wszystkie prawa obowiązujące w Ośrodku są zgodne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

 

 1. Każdy uczeń/wychowanek ma prawo do:

 

1) właściwie zorganizowanego zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej procesu edukacji, rewalidacji i rehabilitacji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz w integracji ze społeczeństwem w możliwie największym stopniu;

 

36

 

2) właściwej opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 

3) szczególnie troskliwego życzliwego traktowania w procesie opiekuńczo - dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym;

 

4) obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny swego zachowania i postępów w nauce zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;

 

5) uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 

6) reprezentowania Ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

 

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

 

8) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

 

9) korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 

10) korzystania z posiłków w stołówce;

 

11) nagród i wyróżnień;

 

12) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądowych i religijnych, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka;

 

13) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 

14) pobytu i całodziennego wyżywienia .

 

 1. Każdy uczeń/wychowanek ma obowiązek:

 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

 

2) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach;

 

3) właściwego zachowania w czasie zajęć;

 

4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek;

 

5) godnego reprezentowania Ośrodka;

 

6) dbania o czystość mowy ojczystej;

 

 

 

37

 

7) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników;

 

8) poszanowania godności osobistej, mienia placówki, dobrego imienia i własności pozostałych uczniów/wychowanków;

 

9) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz regulaminów poszczególnych pracowni i pomieszczeń;

 

10) dbać o zdrowie, higienę osobistą i schludny wygląd;

 

11) podporządkowania się zaleceniom nauczycieli oraz dyrektora;

 

12) traktowania nauczyciela, wychowawcy zgodnie z zasadami ochrony przewidzianymi w Kodeksie Karnym dla funkcjonariuszy publicznych,

 

13) dbać o schludny wygląd i higienę osobista zgodnie z regulaminem ;

 

14)w szczególnie ważnie dla placówki święta do noszenia stroju odświętnego chłopcy, białej koszuli i ciemnych spodni, dziewczęta białej bluzki i ciemnej spódnicy lub spodni;

 

15) wyszczególnione obowiązki dostosowuje się do możliwości psychofizycznych wychowanków

 

 1. Uczniom/wychowankom nie wolno:

 

1) wnosić i przebywać pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

 

2) wychodzić poza teren placówki w czasie trwania planowych zajęć;

 

3) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

 

4) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.

 

5) zapraszać obcych osób do placówki.

 

 1. Uczeń/wychowanek i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia/wychowanka szkody.

 

 1. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu;

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

§ 5

 

Nagrody i kary

 

1. Uczeń/wychowanek może otrzymać nagrodę za:

 

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;

 

3) wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, konkursach, imprezach sportowych,

 

4) wysoką frekwencję;

 

5) wzorową działalność na rzecz klasy, grupy, szkoły, placówki i środowiska.

 

2. Rodzaje nagród dla ucznia/wychowanka:

 

1) Ustna pochwała nauczyciela, wychowawcy wobec klasy, szkoły;

 

2) pochwała Dyrektora wobec klasy, szkoły;

 

3) dyplom uznania;

 

4) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

 

5) nagroda rzeczowa lub udział w atrakcyjnej formie zajęć;

 

6) jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody to w terminie 3 dni od jej otrzymania składa do dyrektora ośrodka wniosek ,podanie wraz z uzasadnieniem;

 

7) dyrektor powołuje zespół, który przyznał nagrodę, poszerzony o wychowawcę, który odpowiada na złożony wniosek, podanie;

 

8) dyrektor na podstawie wyniku pracy zespołu przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w terminie do 14 dni roboczych odpowiada pisemnie wnioskodawcy.

 

3. Uczeń/wychowanek może otrzymać karę za nieprzestrzeganie zasad zawartych w statucie oraz obowiązujących regulaminach.

 

4. Rodzaje kar:

 

1) upomnienie nauczyciela, wychowawcy klasy, uwaga wpisana do dzienniczka ucznia/wychowanka;

 

2) upomnienie dyrektora;

 

3) nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych;

 

39

 

4) obniżenie oceny z zachowania wobec obowiązującego WSO;

 

5) pozbawienie miejsca w internacie;

 

6) pozbawienie przywileju.

 

5. Istnieje możliwość odwołania ucznia/wychowanka lub rodzica od nałożonej kary do wychowawcy lub dyrektora w terminie do 7 dni. Dyrektor zobowiązany jest do rozpoznania odwołania i wydania decyzji pisemnej w ciągu 3 dni od daty wpływu odwołania.

 

§ 6

 

Skreślenie z listy uczniów

 

1. Uczeń/wychowanek, który ukończył 18-ty rok życia może zrezygnować z dalszego kształcenia się na własną prośbę. Jednak przed jego skreśleniem z listy uczniów szkoła ma obowiązek porozumieć się w tej sprawie z jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

2. Uczeń/wychowanek może być, uchwałą Rady Pedagogicznej, skreślony z listy uczniów jeżeli:

 

1) ukończył 18 rok życia, a szkoła nie jest w stanie wyegzekwować od niego pełnej realizacji dalszej nauki;

 

2) uczeń ukończył 18 rok życia, jego zachowanie na terenie szkoły stwarza zagrożenie dla innych uczniów, a stosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatu.

 

3. Ucznia/wychowanka można skreślić z listy uczniów w przypadku rażącego naruszenia obowiązków szkolnych, zasad współżycia społecznego, wyczerpania możliwości oddziaływań wychowawczych, bądź w sytuacji, gdy uczeń stwarza zagrożenie bezpieczeństwa uczniów lub pracowników.

 

4. Uczeń/wychowanek może być przeniesiony na wniosek dyrektora przez Kuratora Oświaty do innej szkoły w przypadku:

 

1) kiedy swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 

2) ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie);

 

3) stan jego zdrowia uniemożliwia mu dalszą naukę.

 

5. W przypadku stwierdzenia u ucznia/wychowanka zachowań agresywnych, demoralizacji Ośrodek ma obowiązek:

 

1) wnioskować do Sądu o rozpatrzenie sytuacji wychowawczo – opiekuńczej ucznia i przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym, Ośrodku Terapeutycznym lub innym podobnego typu.;

40

 

2) zgłoszenie zachowań przestępczych na policję lub powiadomienie sądu rodzinnego.

 

6. Uczeń/wychowanek branżowej szkoły zawodowej I stopnia , który ze względu na swoje nieodpowiednie zachowanie lub nieusprawiedliwioną absencję na zajęciach praktycznych został zwolniony dyscyplinarnie przez zakład pracy, ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni podjąć praktyczną naukę zawodu w innym, wybranym przez siebie zakładzie pracy.

 

7. Nie wywiązanie się ucznia/wychowanka z obowiązku nauki w zakładzie pracy powoduje jego skreślenie z listy uczniów także przed ukończeniem 18-go roku życia. W takim przypadku szkoła udziela uczniowi oraz jego rodzicom pełnej informacji co do możliwości kontynuowania nauki w innej szkole zawodowej.

 

 

 

§ 7

 

 

Naruszenie praw ucznia 18. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone.

 

2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia .

 

3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.

 

4. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora

 

 

 

 

Rozdział XX

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów /wychowanków reguluje Wewnątrzszkolne Ocenianie opiniowany przez Radę Rodziców i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, uwzględniający aktualne przepisy MEN w tym zakresie. Funkcjonuje jako odrębny dokument.

 

 

 

41

 

2. Wewnątrzszkolne Ocenianie zawiera przepisy i wymagania dotyczące oceniania, klasyfikowania oraz promowania na wszystkich etapach nauki uczniów/wychowanków o różnym stopniu niepełnosprawności, objętych różnymi formami nauczania.

 

3. Wewnątrzszkolne Ocenianie zawiera informacje i obowiązujące przepisy dotyczące sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych po zakończeniu kolejnych etapów nauki oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, egzaminów zawodowych, po zakończeniu kolejnych etapów nauki regulują aktualne rozporządzenia i przepisy.

 

5. Wewnątrzszkolne Ocenianie podlega ewaluacji i aktualizacji w odniesieniu do zmian w obowiązujących aktach prawnych.

 

6. Zmiany w WO opracuje zespół, opiniuje Rada Rodziców i uchwala Rada Pedagogiczna.

 

 

 

Rozdział XXI

 

§ 1

 

Szkoła Podstawowa Specjalna

Informacje ogólne

 

1. Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kopernika 71 , powiat wodzisławski, województwo śląskie.

 

2. Ustalona nazwa jest używana na pieczątkach w pełnym brzmieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu Śląskim jest placówką publiczną.

 

4. Posiada własny regon, pieczęcie oraz NIP wspólny z Zespołem Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim .

 

5. Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu Śląskim jest Powiat Wodzisławski.

 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 

7. Szkoła działa na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz niniejszego statutu.

 

8. Szkoła Podstawowa w Wodzisłąwiu Śląskim jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem , niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

42

 

 

9.Szkoła Podstawowa jest szkołą ośmioletnią .

 

 

 

§ 2

 

 

Cele i zadania

 

1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i rewalidacyjne wynikające z podstawy programowej, szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktycznego oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych i rewalidacyjnych uczniów.

 

2. Szkoła zapewnia uczniowi/wychowankowi udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, specjalistycznych, wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej.

 

3. W szkole podstawowej zadania realizowane są w ramach:

 

1) I etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem , niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna, realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego;

 

2) I etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III edukacyjnym realizowane są następujące przedmioty:

 

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,

 

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,

 

c) zajęcia rozwijające kreatywność,

 

d) wychowanie fizyczne,

 

e) religia

 

f) zajęcia rewalidacyjne.

 

3) II etapu edukacyjnego – obejmującym klasy IV – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem , niepełnosprawności ruchowa w tym z afazją oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

43

 

Na II etapie edukacyjnym realizowane są następujące przedmioty:

 

a) język polski;

 

b) język obcy nowożytny;

 

c) muzyka;

 

d) zajęcia artystyczne ;

 

g)historia;

 

f)wiedza o społeczeństwie;

 

g)przyroda;

 

h)geografia;

 

i)biologia;

 

j)chemia;

 

k)fizyka;

 

l)matematyka;

 

m) informatyka;

 

n) technika;

 

o)wychowanie fizyczne;

 

p)edukacja dla bezpieczeństwa;

 

q) religia

 

r) zajęcia rewalidacyjne

 

4. II etapu edukacyjnego –obejmującym klasy IV – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na II etapie edukacyjnym realizowane są następujące przedmioty:

 

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,

 

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,

 

c) zajęcia rozwijające kreatywność,

 

d) wychowanie fizyczne,

44

 

e) religia

 

f) zajęcia rewalidacyjne.

 

 

6.Głównymi zadaniami szkoły podstawowej jest umożliwienie uczniom/wychowankom optymalnej realizacji programu wychowania i nauczania dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb oraz aktualnego poziomu rozwoju poprzez:

 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

 

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

 

10)wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

 

11)kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

 

13)ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

 

 

 

 

45

 

 

7. Do zadań szkoły podstawowej dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim należy w szczególności:

 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

 

6) praca w zespole i społeczna aktywność;

 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

8. Celem edukacji uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej jest rozwijanie autonomii ucznia/wychowanka, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz, aby:

 

1) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);

 

2) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

 

3) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania o sobie;

 

4) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności;

 

5) rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne i przyrodnicze;

 

6) mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu;

 

7) posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.

 

 

46

 

 

9. Do zadań szkoły podstawowej dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym należy w szczególności:

 

1) nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami;

 

2) kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami;

 

3) rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych za pomocą mowy lub wspomagających bądź alternatywnych metod komunikacji;

 

4) wspieranie rozwoju komunikacji na każdych zajęciach i we wszystkich sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

 

5) rozwijanie i utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych: stosunki przestrzenne, liczenie, mierzenie, ważenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, poznawanie stosunków czasowych

 

6) naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji;

 

7) wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki rozumienia, oraz nabywania języka (przyswajania i uczenia się) i rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania w dostępnej modalności, jak również zdobywania elementarnych umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym życiu;

 

8) udział w różnego rodzaju zabawach: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, ruchowych, muzyczno-ruchowych, tematycznych i innych;

 

9) rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych);

 

10)wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do intymności;

 

11)uczenie się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej;

 

12)kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; uczenie umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

 

13) uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego;

 

14)poznawanie środowiska przyrodniczego, rozbudzanie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;

47

 

15)uświadamianie uczniom ich ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu;

 

16)przygotowywanie uczniów do roli dorosłej kobiety i mężczyzny; wprowadzanie elementów wiedzy o rozwoju i zmianach własnego ciała oraz elementów wiedzy o seksualności człowieka;

 

17)uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób;

 

18)kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;

 

19)rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości;

 

20)zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach życiowych; korzystanie z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu;

 

21)korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem urządzeń i programów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub ułatwiających komunikowanie się;

 

22)rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów;

 

23)poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;

 

24)udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji i doświadczeń;

 

25)uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie;

 

26)przygotowanie ucznia do wyboru formy spędzania czasu wolnego i aktywnego w niej udziału;

 

27)przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu.

 

 

10. Uczniowie/wychowankowie szkoły podstawowej realizują cele i zadania wynikające z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego placówki.

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

§ 3

 

Zasady organizacji szkoły

 

 1. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, autyzmem , niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz ze sprzężeniami w szkole podstawowej może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 

1) 20 rok życia w przypadku szkoły podstawowej;

 

2) 24 rok życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

 

 1. W szkole podstawowej funkcjonują oddziały/klasy dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem , niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, sprzężeniami oraz zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu miarkowanym, znacznym, sprzężeniami i autyzmem.

 

 1. Podstawą organizacji pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

 

 1. W szczególnie uzasadnionej sytuacji, na I i II etapie edukacyjnym, dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych.

 

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć uwzględniając w szczególności:

 

1) dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów/wychowanków;

 

2) zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów/wychowanków;

 

3) realizacji zajęć ruchowych, najlepiej w każdym dniu, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczący jest wybrany spośród członków zespołu. Zadaniem zespołu jest w szczególności:

 

1) wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów oraz ich modyfikacja według potrzeb;

 

2) wybór podręczników i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników;

 

3) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów/wychowawczych;

 

49

 

4) monitorowanie postępów uczniów/wychowanków;

 

5) dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia/wychowanka;

 

6) opracowywanie programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów/

wychowanków.

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

 

 1. W klasach 1 – 4 zatrudnia się pomoc nauczyciela w przypadku oddziału dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach 5 i 6.

 

 1. Liczba uczniów/wychowanków w oddziale szkoły wynosi:

1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, nie więcej niż 4,

 

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie więcej niż 4,

 

3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnosciami sprzężonymi z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie- więcej niż 6,

 

4) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- nie więcej niż 8,

 

5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją - nie więcej niż 12 6) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nie więcej niż 16,

 

7) w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności- nie więcej niż 5.

 

 1. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, techniki oraz na zajęciach, dla których z treści programowej wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń lub zajęć praktycznych. Liczebność grupy nie może być mniejsza niż 5.

 

 1. Liczba uczniów/wychowanków na zajęciach specjalistycznych wynosi:

 

1) na zajęciach rozwijających uzdolnienia do 8;

 

2) na zajęciach specjalistycznych do 4;

 

3) na zajęciach socjoterapeutycznych do 10;

 

4) na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych do 8;

 

50

 

5) na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych do 5.

 

 1. Ze względów demograficznych dopuszcza się w szkole możliwość tworzenia oddziałów łączonych.

 

 1. Liczba uczniów w zespole rewalidacyjno-wychowawczym dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim wynosi od 2-4.

 

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego ze względów demograficznych i organizacyjnych mogą być koedukacyjne.

 

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w przypadku małej liczby uczniów/wychowanków tej samej płci w danym oddziale można łączyć z innym oddziałem klasowym.

 

 1. W przypadku organizacji wycieczek, zielonych szkół, turnusów rehabilitacyjnych liczba uczniów/wychowanków przypadająca na jednego opiekuna-nauczyciela odpowiada liczbie uczniów w poszczególnych rodzajach oddziałów klasowych.

 

 1. W szkole podstawowej realizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczanie indywidualne.

 

1) w klasach 1-3 – ilość godzin nauczania indywidualnego wynosi 6-8; )

 

2)w klasach 4-8- ilość godzin nauczania indywidualnego wynosi 8-10.

 

 1. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ostatnim roku nauki przeprowadzany jest sprawdzian zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Uczniowi/ wychowankowi można wydłużyć etap edukacyjny. Warunki, tryb i zasady wydłużania etapu edukacyjnego określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

Rozdział XXII

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

§ 1

 

Informacje ogólne

 

 

 

1.Branżowa Szkoła I Stopnia , 44-300 Wodzisław Śląski , ulica Kopernika 71, powiat wodzisławski , województwo śląskie.

 

 

51

 

 

2.Ustalona nazwa jest używana na pieczątkach w pełnym brzmieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3.Branżowa Szkoła I Stopnia jest placówką publiczną.

 

4.Posiada własny regon, pieczęcie oraz NIP wspólny z Zespołem Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim .

 

5.Organem prowadzącym Branżową Szkołę I Stopnia jest Powiat Wodzisławski

 

6.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 

7.Szkoła działa na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz niniejszego statutu.

 

8.Branżowa Szkoła I Stopnia jest placówką dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla młodzieży z autyzmem , niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

9.Branżowa Szkoła I Stopnia jest szkołą trzyletnią

 

 

§ 2

 

Cele i zadania

 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia realizuje cele i zadania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i rewalidacyjne wynikające z podstawy programowej, szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktycznego oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych i rewalidacyjnych uczniów/wychowanków.

 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia zapewnia uczniowi/wychowankowi udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, specjalistycznych, wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej.

 

 

3. W Branżowej Szkole I Stopnia zadania realizowane są w ramach edukacji na III etapie edukacyjnym dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla młodzieży z autyzmem ,niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

4. Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie ogólne w branżowej szkole I stopnia otwiera proces uczenia się przez całe życie. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła I stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.

52

 

5. Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia jest:

 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

6. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia należą:

 

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi;

 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 

8) umiejętność pracy zespołowej.

 

7. Celem kształcenia zawodowego jest:

 

1) opanowanie umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie;

 

2) zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy;

 

3) poznanie działalności zakładów funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;

 

4) opanowanie umiejętności posługiwania się maszynami i urządzeniami;

 

 

53

 

 

5) zapoznanie ze stosowaną dokumentacją i formami rozliczeń produkcji;

 

6) zdobycie umiejętności właściwej organizacji stanowiska i czasu pracy;

 

7) zdobycie umiejętności właściwej organizacji pracy w zespole;

 

8) opanowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

8. W branżowej szkole I stopnia kontynuowane jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

 

9. Ważnym zadaniem branżowej szkoły I stopnia jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.

 

10. Ważnym celem działalności branżowej szkoły I stopnia jest skuteczne nauczanie języków obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał on na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zajęcia z języka obcego nowożytnego w branżowej szkole I stopnia mogą być realizowane na dwóch poziomach:

1) poziom IV.0 – dla początkujących;

2) poziom IV.1 – dla kontynuujących naukę.

 

11. Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.

 

12. W procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła I stopnia kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 

13. Uczniowie/wychowankowie branżowej szkoły I stopnia realizują cele i zadania wynikające z Programu Wychowawczego- Profilaktycznego placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

§ 3

 

Zasady organizacji Branżowej Szkoły I Stopnia

 

 

 

1. Kształcenie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w zasadniczej szkole zawodowej może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń/wychowanek kończy 24 rok życia.

 

2. W zasadniczej szkole zawodowej funkcjonują oddziały/klasy dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

3. Podstawą organizacji pracy zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

 

4. W szczególnie uzasadnionej sytuacji, na III etapie edukacyjnym, dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych.

 

5. Oddział klasowy tworzą uczniowie/wychowankowie o danej specjalności.

 

6. W szkole zawodowej mogą być tworzone oddziały wielozawodowe.

a. zajęcia edukacyjne z podstawy programowej kształcenia ogólnego organizowane są w oddziale wielozawodowym łącznie dla uczniów/wychowanków poszczególnych zawodów;

b. zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, odbywają się w grupach osobnych dla każdego zawodu.

 

7. Zasadnicza szkoła branżowa I stopnia może kształcić w zawodach:

1) kucharz;

2) cukiernik;

3) piekarz;

4) ogrodnik

5) pomocnik kucharza

 

8. Praktyczna nauka zawodu może być prowadzona w zakładach rzemieślniczych.

 

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczący jest wybrany spośród członków zespołu.

 

 

 

54

 

 

10. Zadaniem zespołu jest w szczególności:

 

1) wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów;

 

2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników;

 

3) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów/wychowanków;

 

4) monitorowanie postępów uczniów/wychowanków;

 

5) dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia/wychowanka;

 

6) opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów/wychowanków.

 

11. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

 

12. Liczba uczniów/wychowanków w oddziale szkoły wynosi:

 

1)w oddziale dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim — nie więcej niż 16;

 

2)w oddziale/zespole dla uczniów/wychowanków z autyzmem — nie więcej niż 4;

 

3) w oddziale dla uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazjąnie więcej niż 12.

 

13. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, dla których z treści programowej wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń lub zajęć praktycznych . Liczebność grupy nie może być mniejsza niż 5.

 

14. Liczba uczniów/wychowanków na zajęciach specjalistycznych wynosi:

 

1) na zajęciach rozwijających uzdolnienia do 8;

 

2) na zajęciach specjalistycznych do 4;

 

3) na zajęciach socjoterapeutycznych do 10;

 

4) na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych do 8;

 

5) na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych do 5.

 

15. Zajęcia z wychowania fizycznego w przypadku małej liczby uczniów/wychowanków tej samej płci w danym oddziale można łączyć z innym oddziałem klasowym.

 

55

 

 

16. Zajęcia z wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

17. W przypadku organizacji wycieczek liczba uczniów/wychowanków przypadająca na jednego opiekuna-nauczyciela odpowiada liczbie uczniów/wychowanków w poszczególnych rodzajach oddziałów klasowych.

 

18. W branżowej szkole I stopnia realizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczanie indywidualne. W klasach 1-3 – ilość godzin nauczania indywidualnego wynosi 12-16.

 

19. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkim, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi w ostatnim roku nauki w zasadniczej szkole zawodowej przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

20. W branżowej szkole I stopnia funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

21. Uczniowi/ wychowankowi można wydłużyć etap edukacyjny. Warunki, tryb i zasady wydłużania etapu edukacyjnego określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział XXIII

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

§ 1

Informacje ogólne

 

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wodzisłąwiu Ślaskim 44-300 Wodzisław Śląski , ulica Kopernika 71, powiat wodzisławski, województwo śląskie.

 

2. Ustalona nazwa jest używana na pieczątkach w pełnym brzmieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest placówką publiczną.

 

4. Posiada własny regon, pieczęcie oraz NIP wspólny z Zespołem Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisłąwiu Śląskim.

 

5. Organem prowadzącym Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest Powiat Wodzisławski .

 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 

7. Szkoła działa na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz niniejszego statutu.

 

 

56

 

8. Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest placówką dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 9. Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą trzyletnią.

 

§ 2

 

Cele i zadania

 

1. Kształcenie uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów/wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

 

2. Uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest młodzież, która ukończyła szkołę podstawową i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub inną poradnię specjalistyczną o uprawnieniach poradni publicznej.

 

3. Kształcenie obejmuje:

 

1) kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;

 

2) przysposobienie do pracy: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

 

4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy realizuje cele i zadania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i rewalidacyjne wynikające z podstawy programowej, szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktycznego oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych i rewalidacyjnych uczniów/wychowanków.

 

5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia uczniowi/wychowankowi udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, specjalistycznych, wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej.

 

6. W procesie kształcenia uczniów/ wychowanków wyodrębnia się:

1) zajęcia edukacyjne:

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne;

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się;

c) zajęcia rozwijające kreatywność;

d) przysposobienie do pracy;

e) wychowanie fizyczne

f) religię

2) zajęcia rewalidacyjne;

57

 

7. Cele edukacji w szkole przysposabiającej do pracy:

 

1) rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;

 

2) doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;

 

3) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;

 

4) rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 

5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje( przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań);

 

6) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;

 

7) kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności;

 

8) zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich;

 

9) stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej;

 

10) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb i otoczenia;

 

11) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;

 

12) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia;

 

13) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę;

 

14) kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych;

 

15) kształtowanie umiejętności autoprezentacji;

 

16) kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym, lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych;

 

17) kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia;

 

58

 

 

18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

 

19) kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez podejmowanie różnych aktywności;

 

20) zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie - wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji ( w tym w zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy ), w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń ;

 

21) wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka;

 

8. Zadania Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

 

1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wspierających aktywność i uczestniczeniu ucznia w życiu klasy i szkoły;

 

2) tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu;

 

3) tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia;

 

4) poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii i odpowiedzialności;

 

5) pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do osobistego zaangażowania;

 

 

6) zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami polskiego rynku pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku , przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych;

 

7) dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia;

 

 

 

59

 

8) wykorzystanie sytuacji naturalnych życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu;

 

9) zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej z uwzględnieniem specjalistycznych , nowoczesnych metod i technik;

 

10) zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych , wspierających ich rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów w grupy z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość;

 

11) wspomaganie ucznia w podnoszeniu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy;

 

12) wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego , w tym prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych;

 

13) zapewnienie dostępu do jakości informacji zawodowej;

 

14) pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia;

 

15) zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji w wyborze pracy;

 

16) pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy;

 

17) tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy;

 

18) nawiązywanie kontaktów z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

19) nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż , u których uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane bądź po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie;

 

20) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;

 

21) tworzenie warunków do optymalnego rozwijania kondycji fizycznej;

 

 

60

 

 

22) kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym;

 

23) organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego;

 

24) tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego;

 

25) tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia , w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;

 

26) tworzenie możliwości do poznania tradycji, zwyczajów lokalnych i narodowych oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju;

 

27) tworzenie warunków do zapoznania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji;

 

28) tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności;

 

29) przygotowanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie wiedzy o seksualności człowieka ;

 

30) uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób;

 

31) stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska;

 

32) wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań;

 

33) organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych.

 

9. Przygotowanie ucznia/wychowanka do podejmowania pracy realizowane jest w następujących dziedzinach:

 

1) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, ceramicznych;

 

2) gospodarstwo domowe;

 

3) prace poligraficzno-introligatorskie;

 

4) prace ogrodnicze, elementy bukieciarstwa;

 

5) elementy sadownictwa;

 

61

 

6) elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego, maszynowego;

 

7) sporządzanie i wydawanie posiłków;

 

8) hodowla zwierząt;

 

9) prace stolarskie.

 

10. Zajęcia przysposabiające do pracy odbywają się w:

 

1) pracowniach specjalistycznych: pracownia plastyczno-ceramiczna,pracownia krawiecka, pracownia introligatorska, pracownia stolarska, pracownia gastronomiczna;

 

2) mieszkaniu treningowym;

 

3) kawiarence szkolnej;

 

4) ogródku przyszkolnym;

 

5) stołówce szkolnej;

 

9. Uczniowie/wychowankowie szkoły realizują cele i zadania wynikające z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego placówki.

 

 

 

 

§ 3

 

Zasady organizacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

 

 

1. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

 

2. W Szkole Przysposabiającej do Pracy funkcjonują zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, sprzężeniami i autyzmem.

 

3. Podstawą organizacji pracy w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

 

4. W szczególnie uzasadnionej sytuacji, na III etapie edukacyjnym, dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych.

 

 

 

62

 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczący jest wybrany spośród członków zespołu. Zadaniem zespołu jest w szczególności:

 

1) wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów

 

2) wybór podręczników i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników

 

3) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów

 

4) monitorowanie postępów uczniów

 

5) dokonywanie okresowej oceny postępów edukacyjnych ucznia

 

6) opracowywanie programów edukacyjno – terapeutycznych.

 

6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

 

7. Ze względów demograficznych dopuszcza się w szkole możliwość tworzenia oddziałów łączonych.

 

8. W przypadku mniejszej ilości uczniów w oddziale niż wymieniona tworzy się oddział za zgodą organu prowadzącego.

 

9. Liczba uczniów/ wychowanków na zajęciach specjalistycznych wynosi:

1) na zajęciach rozwijających uzdolnienia do 8,

2) na zajęciach specjalistycznych do 4,

3) na zajęciach socjoterapeutycznych do 10,

4) na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych do 8

5) na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych do 5.

 

 

10. Zajęcia z wychowania fizycznego w przypadku małej liczby uczniów tej samej płci w danym oddziale można łączyć z innym oddziałem klasowym.

 

11. W przypadku organizacji wycieczek, zielonych szkół, turnusów rehabilitacyjnych liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna-nauczyciela odpowiada liczbie uczniów w poszczególnych rodzajach oddziałów klasowych.

 

12. W szkole przysposabiającej do pracy realizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczanie indywidualne.

1) ilość godzin nauczania indywidualnego wynosi 12.

 

13. W szkole przysposabiającej do pracy funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

 

63

 

14. Uczniowi/ wychowankowi można wydłużyć etap edukacyjny. Warunki, tryb i zasady wydłużania etapu edukacyjnego określają odrębne przepisy.

 

15. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę przysposabiającą do pracy działa Projekt Rehabilitacja 25plus mający na celu:5 integrację środowiska absolwentów, utrzymywanie, nawiązywanie i odnawianie kontaktów z innymi absolwentami, wymianę informacji o pracodawcach oferujących miejsca pracy chronionej, ofertach pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Run , w dniu:  03‑10‑2011 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Run , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2021 10:42:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive