OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr  ZPSWR.111.2.2016

 

 

Zespół Placówek

Szkolno-Wychowawczo-Reawlidacyjncych

ul. Kopernika 71

44-300 Wodzisław Śl.

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-

referent (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowana opinii;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy, w tym 2 lata stażu pracy w administracji publicznej.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

a)  odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie;

c)  dokładność;

d)  umiejętność pracy w zespole;

e)  doświadczenie w obsłudze sekretariatu;

f)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem czynności;

g)  obsługa programów (pakiet MS Office, System Informacji Oświatowej).

 

Zakres obowiązków na stanowisku referent:

 

 • kierowanie pracą sekretariatu;
 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek, rejestrowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie pism;
 • prowadzenie zakładowego archiwum;
 • przyjmowanie i nadawanie faksów, telefonów;
 • udzielanie informacji interesantom;
 • wystawianie zaświadczeń i legitymacji dla uczniów placówki;
 • prowadzenie ksiąg uczniów i wychowanków;
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie rejestru wypadków uczniów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie faktur;
 • sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i odpisów świadectw;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem uczniów do placówki;
 • dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej;
 • wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,
 2. praca siedząca,
 3. stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 4. praca wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin.  

    Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. we wrześniu 2016 r. wynosiła mniej niż 6 %.

 

     Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach  samorządowych,               
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument  zawierający dane w tym zakresie,
 9.  oświadczenie  o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. – referent” w sekretariacie ZPSWR  w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kopernika 71 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 02.11.2016 r.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.

 

Niezwłocznie  po  przeprowadzonym  naborze  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  upowszechniona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (strona internetowa http://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. pod numerem telefonu 32 455-23-00.

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                          Zespołu Placówek

                                                                      Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

                                                                                          /-/  Andrzej Skiba

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA

18‑10‑2016 15:21:48
Dokumenty:
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA.pdf
18‑10‑2016 15:24:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kwestionariusz osobowy.pdf
18‑10‑2016 15:24:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf regulamin naboru.pdf
18‑10‑2016 15:24:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kwestionariusz osobowy
18‑10‑2016 15:28:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Run , w dniu:  18‑10‑2016 15:02:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Run , w dniu:  18‑10‑2016 15:02:27
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2016 15:42:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive