OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNY REFERENT


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie nr ZPSWR.111.1.2016

 

 

Zespół Placówek

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

ul. Kopernika 71

44 – 300 Wodzisław Śląski

 

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze -

  samodzielny referent (w pełnym wymiarze czasu pracy)

     Wymagania niezbędne:

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  
 •  
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

e)   bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

f)   znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, Ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy o Pracownikach Samorządowych, Ustawa o Ochronie Danych Osobowych,

g)   wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, zarządzanie lub administracja,

h)   udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy, w tym 3 lata stażu pracy
w administracji publicznej,

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

a)    odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;

b)    dokładność;

c)    umiejętność pracy w zespole;

d)    doświadczenie w obsłudze kadrowej,

e)    obsługa programów (pakiet MS Office, program kadrowy, System Informacji Oświatowej)

 

Zakres obowiązków na stanowisku samodzielny referent:

 

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie wszelkich umów o pracę,
 •  
 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej

(karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; pracowników,

f)   wystawianie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

g)   sporządzanie delegacji;

h)  prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola  

      ich aktualności,

i)   obsługa Systemu Informacji Oświatowej,

j)   rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych,

k)   sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

l)    sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr do Urzędu Statystycznego,

ł)    obsługa e- Pfron (wysyłanie sprawozdań),

m)  prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą ocen kwalifikacyjnych   

      pracowników administracji,

n)   przygotowanie dokumentacji emerytalnej związanej z przebiegiem zatrudnienia,

o)  wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora Szkoły zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,
 2. praca siedząca,
 3. praca samodzielna,
 4. stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 5. praca wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin.  

    Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. we wrześniu 2016 r. wynosiła mniej  niż 6 %.

     Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach  samorządowych,               
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane   z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument  zawierający dane w tym zakresie,
 9. oświadczenie  o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu   z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. – samodzielny referent”  w sekretariacie ZPSWR  w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kopernika 71 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 02.11.2016 r.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.

 

Niezwłocznie  po  przeprowadzonym  naborze  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  upowszechniona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (http://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. pod numerem telefonu 32 455-23-00

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                          Zespołu Placówek

                                                                      Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

                                                                                          /-/  Andrzej Skiba

 

Plik pdf Kwestionariusz osobowy
18‑10‑2016 15:56:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Run , w dniu:  18‑10‑2016 15:45:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Run , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2016 15:56:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive