Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ogłoszenie Nr ZPSWR.111.3.2019


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr  ZPSWR.111.3.2019

 

Zespół Placówek

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

ul. M. Kopernika 71

44-300 Wodzisław Śl.

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-

referent w dziale Kadr (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także innych państw, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja lub ekonomia,
 6. udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy, w tym min. 1 rok zatrudnienia
  w dziale kadrowym, preferowane zatrudnienie w placówce oświatowej,
 7. znajomość podstawowych przepisów prawa pracy, ustaw i rozporządzeń regulujących zatrudnienie w placówce oświatowej (w tym zwłaszcza Karty Nauczyciela, Ustawy
  o pracownikach samorządowych oraz prawa oświatowego) oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. odpowiedzialność, zaangażowanie i samodzielność;
 2. dokładność i sumienność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. samodzielność w działaniu,
 5. bardzo dobra organizacja pracy
 6. obsługa programów (pakiet Microsoft Office, System Informacji Oświatowej).

 

Zakres obowiązków na stanowisku referent:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. sporządzanie umów o pracę,
 3. sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia,
 4. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; pracowników,
 6. wystawianie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 7. sporządzanie delegacji;
 8. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 9. obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
 10. rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych,
 11. sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 12. sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr do Urzędu Statystycznego,
 13. obsługa e-PFRON (wysyłanie sprawozdań),
 14. prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą ocen kwalifikacyjnych
 15. pracowników administracji,
 16. przygotowanie dokumentacji emerytalnej związanej z przebiegiem zatrudnienia,
 17. ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 18. współpraca z dyrekcją placówki, kierownikiem gospodarczym i innymi pracownikami, mająca na celu terminowe wykonywanie zadań wynikających z potrzeb prawidłowego funkcjonowania zespołu szkół,
 19. współpraca z jednostkami nadrzędnymi oraz placówkami oświatowymi,
 20. wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,
 2. praca siedząca,
 3. praca samodzielna,
 4. stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 5. praca wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin.  

Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w sierpniu 2019 r. wynosił mniej niż 6 %.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat posiada taki dokument),
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 9. oświadczenie  o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. informacja o przetwarzaniu danych osobowych – potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

W CV należy zawrzeć klauzulę:

„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.”

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. – referent” w sekretariacie ZPSWR  w Wodzisławiu Śląskim, ul. M. Kopernika 71, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 16.10.2019 r.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji  Publicznej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (strona internetowa http://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. pod numerem telefonu: 32 455-23-00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

30‑09‑2019 04:57:34
Dokumenty:
Plik pdf Oświadczenie o niekaralności.pdf
30‑09‑2019 04:59:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf kwestionariusz osobowy dla kandydata.pdf
30‑09‑2019 04:59:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacje dla kandydatów.pdf
30‑09‑2019 04:59:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
30‑09‑2019 04:59:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf REFERENT KADRY-OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE_645757.pdf
30‑09‑2019 14:22:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
819KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Run , w dniu:  30‑09‑2019 04:53:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Run , w dniu:  30‑09‑2019 04:53:17
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2019 08:00:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive