Informacja o wolnych stanowiskach


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent (w pełnym wymiarze czasu pracy)

12‑11‑2020 10:39:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent (w pełnym wymiarze czasu pracy)
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
12‑11‑2020 10:43:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
714KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Kwestionariusz dla kandydata nabór.docx
12‑11‑2020 10:45:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Oświadczenia.docx
12‑11‑2020 10:45:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx
12‑11‑2020 10:45:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyniku I etapu selekcji na stanowisko referenta.pdf
10‑12‑2020 10:47:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyniki_naboru.pdf
23‑12‑2020 11:54:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
141KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. BHP w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjncyh w Wodzisławiu Śląskim
05‑03‑2019 05:13:04

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. BHP w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjncyh w Wodzisławiu Śląskim

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. BHP w ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim
26‑02‑2019 20:49:59

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. BHP w ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. BHP W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO - REWALIDACYJNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.
25‑02‑2019 18:59:03

LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA FORMALNE  NA  STANOWISKO  SPECJALISTY DS. BHP W  ZESPOLE  PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO - REWALIDACYJNYCH  W  WODZISŁAWIU  ŚLĄSKIM.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Protokół Z przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjncyh w Wodzisławiu Śląskim

25‑02‑2019 18:51:22

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta w Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjncyh w Wodzisławiu Śląskim

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjncyh w Wodzisławiu Śląskim
25‑02‑2019 18:41:43

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjncyh w Wodzisławiu Śląskim

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim

21‑02‑2019 14:52:35
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Specjalista ds. BHP w wymiarze czasu pracy 1/8 etatu - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

01‑02‑2019 12:38:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie nr ZPSWR.111.1.2019

 

 

Zespół Placówek

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

ul. Kopernika 71

44 – 300 Wodzisław Śląski

 

 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze -

 - specjalista ds. BHP
w wymiarze czasu pracy 1/8 etatu

 

 Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także innych państw, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie  pełnej zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni praw publicznych
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 6. znajomość przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie dotyczących szkół i placówek oświatowych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ustawy o ochronie danych osobowych i kodeksu pracy,
 7. aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
 8. zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 2. obsługa pakietu Microsoft Office,
 3. odporność na stres,
 4. umiejętność analitycznego myślenia.

 

Zakres obowiązków na stanowisku samodzielny referent:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nad uczniami i pracownikami szkoły, bieżąca kontrola aktualności szkoleń BHP,
 3. udzielanie nowym pracownikom oraz pracownikom zmieniającym stanowisko pracy szkolenia wstępnego instruktażu ogólnego,
 4. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,
 5. inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków bhp i ppoż.,
 6. udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym instrukcji w zakresie bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 7. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 8. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 9. aktualizacja i sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tabel dotyczących środków ochrony osobistej przysługujących pracownikom,
 10. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków uczniów oraz pracowników,
 11. prowadzenie dokumentacji bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, w tym prowadzenie rejestru wypadków,
 12. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i ppoż. oraz realizacja wydanych przez nie zaleceń i postanowień.

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. wymiar zatrudnienia 1/8 etatu – 5 h,
 2. praca wymagająca sprawności obu rąk,
 3. praca samodzielna,
 4. stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 5. praca wykonywana jest na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 71.  

Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w styczniu 2019 r. wynosiła mniej niż 6 %.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat posiada taki dokument),
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument  zawierający dane w tym zakresie,
 9. oświadczenie  o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. informacja o przetwarzaniu danych osobowych – potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

W CV należy zawrzeć klauzulę:

„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.”

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. – specjalista ds. BHP” w sekretariacie ZPSWR  w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kopernika 71, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 21.02.2019 r.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

 

Niezwłocznie  po  przeprowadzonym  naborze  informacja  o  wyniku  naboru zostanie upowszechniona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
(http://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. pod numerem telefonu: 32 455-23-00.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

REFERENT- Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

01‑02‑2019 10:44:19

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr  ZPSWR.111.2.2019

 

Zespół Placówek

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

ul. Kopernika 71

44-300 Wodzisław Śl.

szkola@zpswr.wodzislaw.pl

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-

referent (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także innych państw, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lubumyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie;
 6. udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej, preferowane zatrudnienie w placówce oświatowej związanej z nauczaniem specjalnym,
 7. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego oraz przepisów prawnych regulujących kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 8. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia sekretariatu,
 2. obsługa programów (pakiet Microsoft Office, System Informacji Oświatowej),
 3. odpowiedzialność i zaangażowanie;
 4. dokładność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. samodzielność w działaniu,
 7. bardzo dobra organizacja pracy.

 

Zakres obowiązków na stanowisku referent:

 1. prowadzenie sekretariatu placówki,
 2. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek, rejestrowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. sporządzanie pism,
 5. przyjmowanie i nadawanie faksów, telefonów,
 6. udzielanie informacji interesantom, kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrekcją placówki,
 7. wystawianie zaświadczeń i legitymacji dla uczniów placówki,
 8. obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
 9. przyjmowanie i rejestrowanie faktur,
 10. sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i odpisów świadectw,
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem uczniów do placówki,
 12. prowadzenie księgi uczniów i wychowanków placówki,
 13. prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty szkolne,
 14. dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, prowadzenie archiwum,
 15. ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 16. współpraca z dyrekcją placówki, kierownikiem gospodarczym i innymi pracownikami, mająca na celu terminowe wykonywanie zadań wynikających
  z potrzeb prawidłowego funkcjonowania zespołu szkół,
 17. współpraca z jednostkami nadrzędnymi oraz placówkami oświatowymi,
 18. wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,
 2. praca siedząca,
 3. praca samodzielna,
 4. stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 5. praca związana jest z bezpośrednim kontaktem z klientem,
 6. praca wymaga współpracy z systemem informatycznym powyżej 4 godzin.  

Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w styczniu 2019 r. wynosiła mniej niż 6 %.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydat posiada taki dokument),               
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument  zawierający dane w tym zakresie,
 9. oświadczenie  o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. informacja o przetwarzaniu danych osobowych – potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

W CV należy zawrzeć klauzulę:

„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.”

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. – referent” w kadrach ZPSWR  w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kopernika 71, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w terminie do dnia 14.02.2019 r.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do sekretariatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

 

Niezwłocznie  po  przeprowadzonym  naborze  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  upowszechniona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (strona internetowa http://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. pod numerem telefonu: 32 455-23-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Run , w dniu:  30‑01‑2011 04:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 04:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2020 10:40:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie