Regulamin szkolny


REGULAMINSZKOLNY

(obowiązujący we wszystkich typach szkół


Specjalnego Ośrodka Szkolno-


Wychowawczego)

Po co jest Regulamin?

Żeby wiedzieć, co wolno, a czego nie. Jeśli to wiesz, nie ma wtedy nieporozumień, a chodzenie do szkoły staje się przyjemnością.

Pamiętaj: PRAWO to przywilej, z którego

możesz korzystać; OBOWIĄZEK to

zasada, którą musisz przestrzegać!

Regulamin powstał w oparciu o zapisy zawarte w:

- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

- Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych,

- Konwencji Praw Dziecka,

- Ustawie o Systemie Oświaty

- Konstytucji RP

- Statucie SOSW

I. PRAWA, OBOWIĄZKI I POWINNOŚCI UCZNIA

Uczeń ma prawo:

1. Do wyrażania własnych opinii, posiadania własnych poglądów zgodnych z ogólnie przyjętymi normami;

 1. Wychowania w duchu tolerancji;
 2. Do zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, celami i wymaganiami;
 3. Do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
 4. Znać Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 5. Znać zasady kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów, jest o tych zasadach poinformowany przez nauczycieli na początku roku szkolnego oraz o możliwości poprawy ocen niedostatecznych;
 6. Zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie lub trudności, z prośba o dodatkowe wyjaśnienie i pomoc w ich opanowaniu;
 7. Odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia lub pedagoga w przypadku, kiedy uważa, że jego prawa zostały naruszone;
 8. Do poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć;
 9. Korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
 10. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

Uczeń ma obowiązek:

1. Systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy;

 1. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne;
 2. Odnosić się kulturalnie i z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły;
 3. Dbać o kulturę słowa;
 4. Dbać o estetyczny i schludny wygląd;
 5. Dbać o honor szkoły, znać jej historię, szanować i wzbogacać tradycję;
 6. Godnie zeprezentować szkołę na zewnątrz;
 7. Wykorzystywać w pełni istniejące warunki dla zdobywania wiedzy i umiejętności;
 8. Zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią;
 9. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności;
 10. Podporządkować się zaleceniom władz szkolnych;
 11. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności;
 12. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
 13. Ponosić odpowiedzialność za podjęte zadania;
 14. Dbać o higienę, bezpieczeństwo i własne zdrowie;
 15. Troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd;
 16. Naprawić wyrządzone przez siebie szkody;
 17. Terminowego zwrotu książek do biblioteki - niedopełnienie tego obowiązku powoduje wstrzymanie świadectwa ukończenia klasy;
 18. Poszanowania wszelkich dokumentów wydanych przez Szkołę;

Uczniowi nie wolno:

1. Pić alkoholu, palić papierosów i używać jakichkolwiek środków odurzających;

2. Zakłócać spokoju w czasie lekcji i zachowywać się nadmiernie hałaśliwie na przerwach;

3. Zachowywać się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;

4. Opuszczać terenu szkolnego podczas przerw i zajęć szkolnych;

5. Zabrania się używania w czasie zajęć lekcyjnych prywatnych urządzeń elektronicznych (np. telefony komórkowe, walkmany, dyktafony itp.)

6. Zabrania się samowolnego malowania obiektów szkolnych (zabudowań, ogrodzenia itp.)

7. Zabroniona jest przynależność uczniów do organizacji i ugrupowań, których idee są sprzeczne z międzyludzkimi zasadami tolerancji i wartościami chrześcijańskimi.


II. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są rady klasowe i Rada S.U.

2. Rady klasowe i Rada S.U tworzone są w wyniku wyborów tajnych.

3. Kadencja rad klasowych i rady SU trwa przez okres roku szkolnego.

4. Rady reprezentują uczniów na zewnątrz i mogą zgłaszać opinie i wnioski w każdej sprawie dotyczącej szkoły lub klasy.

5. Rady są inicjatorami i organizatorami życia społeczności uczniowskiej.

6. Nad prawidłową pracą Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun Rady S.U. wybierany przez młodzież.

7. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu S.U. zatwierdzanego przez walne zebranie przedstawicieli uczniów wszystkich klas.


III. OPIEKA NAD UCZNIAMI

1. Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły od godz.755 do czasu zakończenia zajęć.

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji i opuszczają teren szkoły po zakończeniu swoich zajęć.
 2. Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć - podczas lekcji i przerw.
 3. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych.
 4. Uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi mają obowiązek zgłaszania się w świetlicy szkolnej bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

a) niedopuszczalne jest oczekiwanie na autobus poza świetlicą - na korytarzach lub na boisku;

b) zwolnienie z zajęć świetlicowych następuje wyłącznie na pisemny wniosek rodziców -pozostałe sytuacje traktowane są jako nieobecność nieusprawiedliwiona;

c) opiekę w czasie przewozu zapewnia opiekunka zatrudniona przez odpowiednią gminę;

d) uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu świetlicy;

 1. Ustala się poniższe zasady usprawiedliwiania nieobecności:

a) rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie 2 tygodni od zakończenia nieobecności; w przypadku ustnego usprawiedliwienia rodzic zobowiązany jest potwierdzenia swej decyzji podpisem w dzienniku lekcyjnym;

b) zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na wniosek rodziców;

- zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną.

- w przypadku kontaktu telefonicznego lub osobistego należy żądać pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.

- zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca klasy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez nauczyciela prowadzącego, który dokonuje stosownej adnotacji na piśmie rodzica i przekazuje je wychowawcy klasy.

- wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem grupy uczniów usprawiedliwia nieobecność na części lub wszystkich lekcjach w danym dniu, jeżeli uczniowie uczestniczą w innych zajęciach szkolnych (wycieczka, wyjazd, zawody, konkursy itp.).

7. Nauczyciel prowadzący lekcję ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania stosownych zapisów w dzienniku lekcyjnym stosując znaki:

a) I - uczeń nieobecny

b) S - uczeń spóźniony

8. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy, stosując jedno z oznaczeń:

a) + - nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców;

b) W - uczeń uczestniczy w wycieczce (wyjeździe), a jego nazwisko umieszczono w "karcie wycieczki";

c) O - uczeń jest obecny w szkole i bierze udział w innych zajęciach szkolnych (np. konkurs);

9. Wychowawca klasy gromadzi i przechowuje przez okres całego roku szkolnego (tj. do 31sierpnia) dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności dokumentów wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające.IV. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZKOŁY.

1. Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 1. Uczniowie oczekujący na odjazd mogą korzystać wyłącznie ze świetlicy lub czytelni.
 2. Każda klasa jest gospodarzem przypisanej sali lekcyjnej, dba i odpowiada za zgromadzony w niej sprzęt i pomoce naukowe, a także o porządek, wystrój i wygląd estetyczny
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne.
 4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje miękkie obuwie zmienne.
 5. Nauczyciele- opiekunowie ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej i urządzeń sportowych. Uczniowie zapoznają się z regulaminami na każdej pierwszej lekcji w każdym roku szkolnym, co zostaje zapisane w zeszycie przedmiotowym lub dzienniku lekcyjnym;


V. STRÓJ UCZNIOWSKI

1. W szkole obowiązuje skromny ubiór.

 1. W czasie uroczystości szkolnych każdy uczeń powinien nosić strój apelowy (jasna/biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie).
 2. Na zajęciach na sali gimnastycznej lub na boisku obowiązuje strój sportowy.
 3. Uczeń powinien dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież i obuwie.
 4. W szkole zabronione jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii i makijażu.

VI. DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA

1. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela w opanowaniu umiejętności określonych w podstawie programowej, a także do udziału w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej oraz pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.

 1. W celu rozszerzenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań każdy uczeń może brać udział w zajęciach kół i sekcji przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
 2. Uczeń ma prawo korzystać z dodatkowej oferty (wycieczki, konkursy, zawody, pływalnia, dyskoteka i inne) za zgodą rodziców i wychowawcy klasy, na zasadach ustalonych przez organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


VII. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Spory między uczniami w klasie rozstrzyga rada klasowa Samorządu Uczniowskiego.

 1. Inne sprawy szkolne należy rozstrzygać przy współudziale wszystkich zainteresowanych, zgodnie z postanowieniami Statutu.
 2. W szkole powołany jest rzecznik praw ucznia.


VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

1. Uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w statucie za:

a) naruszenie nietykalności cielesnej drugiej osoby,

b) naruszenie godności osobistej,

c) brutalność, wulgarność, chuligaństwo,

d) uleganie nałogom,

e) niszczenie mienia,

f) naruszenie postanowień Regulaminu Szkoły.

2. Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych z jego winy.

Kary

1. Uczniowie mogą być ukarani:

a) upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły;

b) naganą wychowawcy klasy;

c) upomnieniem dyrektora szkoły;

d) naganą dyrektora szkoły;

e) naganą dyrektora szkoły z wpisem do Księgi Kar;

f) pozbawieniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

g) pozbawieniem prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę imprezach rozrywkowych, wycieczkach itp.

h) podaniem treści kary do wiadomości społeczności uczniowskiej;

i) skierowaniem sprawy na policję lub do sądu dla nieletnich.

2. Możliwe jest łączne wymierzanie kilku kar.


Nagrody

1. Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie lub zbiorowo za:

a) rzetelną naukę

b) pracę społeczną

c) wzorową postawę uczniowską

d) wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe

e) reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach

f) wzorową frekwencję

2. Nagrody dla uczniów lub grupy uczniów mogą być przyznawane w formie rzeczowej.

3. Grupy uczniów lub zespoły klasowe mogą być nagradzane przez dyrektora placówki, nauczycieli, Komitet Rodzicielski w sposób niewymieniony w Statucie SOSW.

4. Rodzice uczniów mogą otrzymać List Gratulacyjny od dyrektora placówki.

5. O przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze wobec ucznia szkoła informuje rodziców.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin szkolny nie może być sprzeczny ze Statutem SOSW.

 1. Regulamin szkolny wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, która zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 2. Zmian regulaminu dokonuje się w tym samym trybie.
 3. Mogą obowiązywać regulaminy klasowe, które nie mogą być sprzeczne z aktami wyższego rzędu.
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  30‑01‑2011 21:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  30‑01‑2011 21:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2011 21:23:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie