Program wychowawczy w ZPSWR


Załącznik nr 2 do uchwały Rady Rodziców

nr II/2013/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.


I. WSTĘP

Cel nadrzędny wychowania to dbałość o wszechstronny rozwój człowieka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, politycznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym. To także przygotowanie młodego człowieka do wykonywania samodzielnej pracy zawodowej w wymiarze możliwym do osiągnięcia przy występujących ograniczeniach, na które ma wpływ niepełnosprawność oraz nauczanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Celem nadrzędnym działań wychowawczych w naszym ośrodku jest całkowity rozwój osobowy młodego człowieka, który ma kochać i być kochanym, ma poznać prawdę, ma kierować się ku dobru i nauczyć podejmowania właściwych decyzji. Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle z zadaniami dydaktycznymi w zakresie zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Pogram jest zbiorem refleksji, wniosków, analiz dokumentów oraz sytuacji wychowawczych. Zapewnia spójność oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pozwala określić kierunek pracy wychowawczej placówki w trakcie realizacji programu.

Oddziaływania wychowawcze opracowane są z myślą o uczniach szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy i realizowane będą podczas wszystkich zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i innych w ramach pracy placówki, jak również we współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi oraz rodzicami i prawnymi opiekunami wychowanków. Planowane działania wychowawcze są integralnie związane z działaniami dydaktycznymi placówki i realizowane są w obszarach prospołecznym, prozdrowotnym, ekologicznym, regionalno - kulturalnymi.

Na podstawie programu wychowawczego na początku każdego roku szkolnego opracowywany jest plan oddziaływań wychowawczych, przeznaczony do realizacji w danym roku szkolnym. Opracowuje się także inne programy i plany, które stanowią załączniki do programu wychowawczego. Wychowawcy klas natomiast opracowują klasowe plany wychowawcze.

III. WIZJA I MISJA PLACÓWKI


Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. - szkoła zrozumienia. Miejsce, w którym pomaga się uczniom zrozumieć świat, a świat w swej szkolnej mikroskali rozumie potrzeby uczniów.

Ponad 30 lat rzetelnej pracy dla dobra młodych nie w pełni sprawnych ludzi: opieka, wychowanie, dydaktyka, rewalidacja, wsparcie psychologiczne zmierzające do zapewnienia podopiecznym optymalnych warunków rozwoju ducha i ciała.

Spokojna przystań, do której dryfują bezradni rozbitkowie z różnych miejscowości powiatu i województwa, by poczuć grunt pod nogami, a gdy się wzmocnią, popłynąć dalej już o własnych siłach.

ZPSWR - szkoła zrozumienia, której fundament osadzono na takich tradycyjnych wartościach, jak miłość, uczciwość, poczucie obowiązku, wolność, mądrość, a zarazem nowoczesna placówka opiekuńczo-wychowawcza otwarta na nowe trendy w pedagogice
i polityce społecznej.

Pracownicy ośrodka, respektując prawo każdego człowieka do wolności myśli odmienności poglądów, wyboru drogi życiowej, oryginalności i autokreacji, stwarzają dogodne warunki do skutecznego przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności przydatnych w pełnieniu odpowiedzialnych ról społecznych.

Przygotowując dzieci i młodzież do konkursów przedmiotowych, prowadząc zajęcia sportowo-artystyczne, organizując imprezy integracyjne, nauczyciele i wychowawcy pragną, by ich podopieczni odkryli w sobie nowe możliwości, uwierzyli w swe własne siły, by dane im było przeżywanie radości sukcesu, aby wyrośli na aktywnych, poszukujących, wrażliwych obywateli.

Wielką wagę przykłada się w szkole do komfortu pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli, systematycznie wzbogacając jej bazę w pomoce dydaktyczne, upiększające wystrój i poprawiając funkcjonalność pomieszczeń wszystkie podejmowane działania podporządkowane są głównemu celowi, jakim jest bezpieczeństwo i podmiotowość wychowanków.

Pracownicy ośrodka z determinacją przeciwstawiają się wszelkim formom agresji, dbając o to, by nikt nie był dyskryminowany z powodu swego stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania. Mają także świadomość, że realizacja misji współtworzenia funkcjonowania. Mają także świadomość, że realizacja misji współtworzenia funkcjonującej na wyliczonych zasadach, społeczności szkolnej jest możliwe tylko pod warunkiem zgodnej, rozumnej współpracy pedagogów, uczniów i rodziców.

IV.WARTOŚCI WYCHOWAWCZE:

1. Szacunek dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej.

2. Poszanowanie godności ludzkiej oraz norm moralnych i wartości religijnych.

3. Tolerancja wobec różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań.

4. Uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność i odpowiedzialność.

5. Wykształcenie, nauka i rozwój zainteresowań.

6. Poznawanie i doskonalenie własnej osobowości.

7. Umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności.

8. Pomoc potrzebującym.

9. Aktywne działania na rzecz klasy, szkoły.

10. Zdrowy styl życia, postawa proekologiczna.

V. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

2. Kształtowanie postaw społecznych i proekologicznych.

3. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości, wspieranie jego indywidualnej drogi rozwojowej.

4. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły.

5. Integracja, wspieranie wszystkich uczniów, zapewnienie im korzystnych warunków rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności.

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:

Rada Pedagogiczna

1. Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo.

2. Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

3. W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.

4. Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich, w razie zaistniałej potrzeby niesienie pomocy dzieciom ofiarom przestępczości.

Dyrektor

1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.

2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

4. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

Nauczyciele

1. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

2. Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu, demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

3. Mają obowiązek reagowania na przejawy agresji.

4. Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby), pracownikami ośrodków pomocy społecznej.

5. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.

6. Inspirują nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań.

Wychowawcy klas

1. Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych.

2. Zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

3. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.

4. Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.

5. Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby.

6. Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.

7. Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.

Rodzice

1. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponują im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza szkołą.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Rada Rodziców

1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.

2. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.

3. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

Samorząd Uczniowski

1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.

3. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów, propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

4. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

5. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

6. Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

VII. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

ODPOWIE- DZIALNI

Nauka działania w grupie rówieśniczej (miejsce dziecka w grupie)

 • wybór samorządu klasowego,
 • zabawy integrujące zespół klasowy,
 • organizowanie imprez szkolnych i klasowych oraz wycieczek turystyczno - krajoznawczych po najbliższej okolicy,
 • stworzenie klasowego kontraktu zasad postępowania,
 • omówienie zasad bezpiecznego funkcjonowania w szkole oraz poza nią.

Wrzesień

Cały rok

 • poczucie przynależności do danej klasy,
 • wyrażanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,
 • współtworzenie
  i respektowanie norm grupowych,
 • współodpowiedzialność za działania grupy.

Wychowawcy klas

Kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami
i dorosłymi

 • ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • trening asertywności na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych,
 • angażowanie uczniów do wspólnych zadań, występów, prezentacji

Cały rok

 • poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania,
 • opanowanie umiejętności jasnego i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi,
 • opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów,
 • opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych

Nauczyciele

Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi

 • podkreślanie mocnych i słabych stron przez nauczyciela wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • stosowanie aktywnych metod na godzinach do dyspozycji wychowawcy, mających na celu "poznanie" samego siebie,
 • uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy problemu masmediów,
 • prowadzenie zajęć metodą W. Sherborne z elementami biblioterapii,

Cały rok

 • nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania,
 • nabycie świadomości własnych wad i zalet,
 • akceptacja siebie,
 • dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości,
 • wykształcenie postawy krytycyzmu wobec wzorców propagowanych w środkach masowego przekazu.

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele

Wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków

 • podejmowanie tematyki na godzinach zajęć z wychowawcą, doradcą zawodowym, zajęciach bloku humanistycznego, godzinach świetlicowych, dotyczących wyboru zawodu,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami niektórych zawodów, np. z policjantem, lekarzem, stomatologiem, leśnikiem, urzędnikiem, itp.

Cały rok

 • zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągnięcia,
 • ukazanie możliwości realizowania się w różnych zawodach,
 • planowanie własnej przyszłości, kariery zawodowej,
 • nabycie umiejętności dokonania samokontroli i samooceny.

Wychowawcy, doradca zawodowy, wychowawcy klas, nauczyciele

Poznawanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym

- podejmowanie tematyki na zajęciach integracyjnych i wychowawczych poprzez zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii, pogadanki, zajęcia warsztatowe.

- prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich; nauka hymnu państwowego, postawy i szacunku wobec flagi i godła państwowego,

- przybliżanie dzieciom tematyki związanej z korzystaniem z telefonów komórkowych poprzez rozmowy wychowawcze, pogadanki, prelekcje.

Cały rok

 • okazywanie w słowach, działaniach szacunku wobec dorosłych, rówieśników i młodszych,
 • nawykowe stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • poznanie symboli narodowych i nabycie umiejętności zachowania się wobec nich,
 • znajomość obowiązujących zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

Wychowawcy klas, nauczyciele historii, nauczyciele

Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych

 • Zapoznanie z dokumentami szkoły: Statutem Regulaminu Szkolnego, z prawami i obowiązkami ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Przedmiotowym Systemem Oceniania.
 • Podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, , rozmów wychowawczych, prac plastycznych, i innych,
 • Ćwiczenia asertywności.
 • Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, zajęcia warsztatowe, prelekcje, prezentacje multimedialne, psychoedukacja.

Wrzesień, październik

Cały rok

Luty

 • znajomość i rozumienie pojęć stosownie do wieku: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,
 • świadomość własnych praw, instancji, do których można zwrócić się o pomoc,
 • dostrzeganie różnic między ludźmi (wiara, poglądy, wygląd zewnętrzny) i ich akceptowanie,
 • rozróżnianie dobra i zła
  i odpowiednie reagowanie.

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele

Ukazanie roli rodziny w życiu człowieka

 • poruszanie tematyki na zajęciach godzin wychowawczych,
 • rozmowy z psychologiem szkolnym, pedagogiem,
 • realizacja szkolnego programu edukacji seksualnej " Jestem kobietą, jestem mężczyzną".

Cały rok

 • przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w życiu każdego człowieka - funkcje rodziny,
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania,
 • poznanie praw i obowiązków dziecka oraz rodziców,

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Kształtowanie postaw patriotyzmu

- udział uczniów w apelach i uroczystościach szkolnych rozbudzających postawę patriotyczną,

- wycieczki do muzeum, konkursy, poznawanie ludzi z naszego regionu, którzy zrobili cos dla naszego miasta, wycieczki po mieście, regionie,

- ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków, kultywowanie pamięci o patronie placówki - wystawy, gazetki, literatura.

- wycieczki, obchody rocznic i uroczystości narodowych, wyjścia na cmentarz,

- konkursy recytatorskie, lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze.

Cały rok

- poznanie symboli narodowych, umiejętność zachowania się w sytuacjach uroczystych,

- zapoznanie z tradycją i kulturą polską oraz zabytkami naszego miasta,

- pamięć i wdzięczność wobec Polaków, którzy oddali życie za wolność ojczyzny,

- zapoznanie z dziełami twórców polskiej kultury w dziedzinie literatury.

Wychowawcy klas, nauczyciele, organizatorzy imprez tematycznych i wycieczek

Rozwijanie samorządnej działalności uczniów

- wybór samorządu klasowego i szkolnego,

- opracowanie planu SU,

- budowanie szkolnego systemu dyscyplinującego,

- konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w szkole.

- współudział uczniów w organizacji i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych (Figlarny Kalendarz Imprez),

- realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień- luty

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 • zrozumienie pojęcia "samorządność" poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły,
 • ustalenie obowiązków uczniów
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw,

Wychowawcy klas, opiekunowie SU, nauczyciele, psychol, pedagog

Kultywowanie tradycji i kultury swojego regionu

 • udział w konkursach o tematyce regionalnej,
 • kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych,
 • przygotowanie jasełek bożonarodzeniowych,
 • coroczne obchody Imienin Wodzisławia Śląskiego,
 • opieka nad grobami dr med. A. Pawelca i H. Lechowicz,
 • Dzień Patrona Szkoły w ramach Tygodnia Obchodów Święta Szkoły,

Cały rok (zgodnie z kalendarzem imprez)

 • dostrzeganie własnych "korzeni" i "swojego miejsca" na Ziemi,
 • poznanie elementów historii i kultury najbliższego środowiska,
 • budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historią regionu

Nauczyciele

Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych

 • udział w konkursach i akcjach ekologicznych,
 • kontynuacja realizacji programu ,,Szkoła Promująca Zdrowie"
 • udział w zawodach sportowych,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 • spotkania z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe, sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny osobistej)

Cały rok

Nauczyciele. pielęgniarka szkolna

Promowanie zdrowego stylu życia.

- festyny integracyjne, imprezy kulturalne, zawody sportowe, koła zainteresowań, gazetki,

- pogadanki, godziny wychowawcze, spotkania z pielęgniarką, psychologiem, przedstawicielem policji, filmy edukacyjne, udział w akcjach, konkursach, kołach zainteresowań.

- realizacja programu ,,Pielęgnuję duszę i ciało"

- spotkania z przedstawicielami służby zdrowia,

- realizacja programu " Ratujemy i uczymy ratować"

Cały rok

- kształtowanie umiejętności planowania form aktywnego i radosnego spędzania czasu,

- uczenie podstawowych zachowań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny osobistej i profilaktyki uzależnień

- uświadamianie zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki. wskazywanie wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka, szczególnie w okresie dojrzewania.

- dostarczenie wiedzy o sposobach udzielania pierwszej pomocy

Nauczyciele. pedagog, psycholog, pielęgniarka

Współdziałanie nauczycieli i rodziców

 • współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,
 • działalność Rady Rodziców,
 • spotkania z rodzicami,
 • udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych np. " Tydzień Obchodów Święta Szkoły", Festyn Rodzinny, Koncert "Dzieci- rodzicom, rodzice - dzieciom" , " Dzień Niepełnosprawności", udział w projekcie " Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły",
 • przedstawienie rodzicom: najważniejszych założeń planu pracy szkoły na dany rok szkolny, głównych zapisów Statutu, WSO, Regulaminu Szkolnego, zasad i procedur sprawdzianu oraz egzaminów,
 • wybór trójek klasowych oraz prezydium Rady Rodziców,
 • współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania i realizowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych,
 • udział rodziców w konferencjach środowiskowych, spotkaniach ze specjalistami, warsztatach,
 • współpraca z rodzicami w zakresie organizowania i realizacji zajęć praktycznych,
 • prowadzenie zakładki dla rodziców na stronie www,
 • organizacja lekcji i zajęć otwartych,

Cały rok

Dyrektor, nauczyciele, samorząd uczniowski
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Run , w dniu:  09‑10‑2014 05:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Run , w dniu:  09‑10‑2014 05:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2014 05:42:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie